Algemene voorwaarden 

Algemeen
Eigen Wijsz is een praktijk voor coaching en therapie en is geschikt voor kinderen en volwassenen.  De praktijk is opgericht door Moniek Versantvoort gevestigd te Schijndel. Moniek Versantvoort is aangesloten bij de CAT. En voldoet hiermee aan de WKKGZ (wet kwaliteit, klachten en geschillenzorg). Voor meer informatie hierover kunt u terecht bij www.CATcomplementair.nl. Tevens is Moniek lid van de vereniging voor NEI therapeuten. Voor meer informatie zie www.VVNT.nl

Verhindering
Het afzeggen van afspraken dient uiterlijk 24 uur van te voren worden gedaan. Indien dit niet het geval is, worden de volledige kosten voor de geplande afspraak in rekening gebracht. Tijdig verzetten van de afspraak is altijd mogelijk, dit kan per email of telefonisch.

Aansprakelijkheid
Een consult kan nooit een medisch advies van een arts of een ander medisch deskundige vervangen. Wel kunnen de consulten een belangrijke aanvulling zijn naar genezing. Adviezen uit de consulten zijn niet bedoeld als vervanging voor reguliere behandelingen. Bent u onder behandeling (geweest) bij een psychiater, psycholoog of andere professionele hulpverlener, gebruikt u medicijnen voor uw geestelijke gesteldheid, geef dit dan aan tijdens het intakegesprek.

Voor de begeleiding geldt dat ik al mijn kennis en ervaring aanwend om u zo goed mogelijk van dienst te zijn. Ondanks een zeer zorgvuldige behandeling is Eigen Wijsz, Moniek Versantvoort, niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen, schade of overlast die samenhangt met of voortvloeit uit de coaching, behandeling of therapie. Eigen Wijsz is ook niet aansprakelijk voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met de behandelingen die met en door mij (uit)gevoerd zijn.

De praktijk is niet verantwoordelijk voor beschadiging, verlies of diefstal van persoonlijke bezittingen.  

Begeleiding minderjarige
Begeleiding kinderen tot 16 jaar.
Het is wettelijk bepaald dat voor coaching en therapie van kinderen onder de 16 jaar, indien van toepassing, beide gezaghebbende ouders/ voogd akkoord moeten gaan met de begeleiding. Bij gescheiden ouders is een handtekening, indien beide gezaghebbend, van beide ouders verplicht. Bij niet-gescheiden ouders is een handtekening van beide ouders gewenst, of de ondertekende ouder draagt er de zorg voor dat de eventuele andere gezaghebbende ouder wordt geïnformeerd over de begeleiding en hier zijn/haar toestemming voor geeft. Hij/zij gaat ermee akkoord dat, indien de andere partner op enige wijze bezwaren maakt tegen de therapie of anderszins, hij/zij de consequenties op zich neemt. Behandelend therapeut kan hier niet verantwoordelijk voor worden gehouden.

Begeleiding minderjarige van 16 tot 18 jaar.
In principe wilsbekwaam, voor een behandeling is geen toestemming van de ouders of voogd nodig, alleen van de minderjarige. Tenzij deze expliciet wilsonbekwaam is in welk geval toestemming van de ouders of voogd nodig is. (zie hiervoor de informatie bij begeleiding kinderen t/m 16 jaar)

Toepasselijkheid
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke offertes en overeenkomsten van of met Eigen Wijsz en alle daarmee verband houdende handelingen, zowel van voorbereidende als uitvoerende aard voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Tijdens het intakegesprek wordt naar deze algemene voorwaarden verwezen.

Beëindiging
De therapeut is verplicht de client door te verwijzen naar een collega of arts indien de behandeling niet toereikend is of niet kan worden voortgezet wegens ziekte, overlijden of een aandoening. Beëindiging van de behandeling kan te allen tijde met wederzijds goedvinden plaatsvinden. Beëindiging van de behandeling eenzijdig kan plaatsvinden door de cliënt indien de cliënt de behandeling niet langer op prijs stelt of nodig acht. Indien de behandeling wordt beëindigd door de cliënt en dit gebeurt tegen het advies van de therapeut in; dan doet de cliënt dit op eigen risico en is dan bereid een verklaring te tekenen waarop de cliënt erkent de behandeling zonder goedkeuring van de therapeut beëindigd.

De behandeling kan door de therapeut eenzijdig worden beëindigd als redelijkerwijs niet van haar kan worden verwacht dat zij de behandeling voortzet.

Betalingsvoorwaarden
De cliënt is op de hoogte gesteld van de gevraagde tarieven. De betaling vindt plaats in onderling overleg tussen de cliënt en therapeut; contant, per overboeking per consult etc. Als er niet binnen de afgesproken termijn betaald wordt, ontvangt de cliënt een betalingsherinnering. Indien na de tweede betalingsherinnering het verschuldigde bedrag volgens de aangegeven datum nog niet is bijgeschreven op de rekening, is de coach genoodzaakt de vorderingen die wij op u hebben uit handen te geven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn, zijn comfort de wet, volledig voor uw rekening. Bij een betalingsachterstand is Eigen Wijsz gerechtigd verdere behandeling op te schorten.

Klachtenprocedure
Als u klachten heeft betreffende de hulpverlening en dienstverlening doet u er goed aan dit te bespreken met de therapeut. Is dit niet bevredigend dan kunt u met uw klacht terecht bij de geschillencommissie GAT (Geschilleninstantie Alternatieve Therapeuten).

Privacyverklaring
Deze privacyverklaring is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens en is opgesteld in overeenstemming met de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Eigen Wijsz gaat discreet met persoonlijke gegevens om. Gebruiker van deze privacyverklaring en verantwoordelijke voor verwerking van gegevens ben ik, Moniek Versantvoort, eigenaresse van Eigen Wijsz, gevestigd in Schijndel, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 76758656

Verwerken persoonsgegevens.
Voor een goede behandeling heb ik, als uw behandelende therapeut, aanvullende gegevens nodig. Bijvoorbeeld in een inschrijfformulier of tijdens een gesprek. Met alles wat besproken is ga ik discreet om. Ik zal alleen informeren naar aanvullende informatie die van belang is voor de samenwerking.

Cliëntendossier
Het dossier heeft als doel uw hulpverlening zo goed mogelijk te laten verlopen. Dit bestaat uit de behandelingsovereenkomst, aantekeningen die ik tijdens de consulten maak naar aanleiding van de gesprekken, uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Het cliëntendossier wordt digitaal bewaard en is beschermd met een wachtwoord die alleen de therapeut kent.

De gegevens uit uw dossier kunnen gebruikt worden voor de volgende doelen:

  • Om andere zorgverleners te informeren of als andere uitwisseling aan derden van belang is. Dit gebeurt alleen met uw expliciete schriftelijke toestemming.
  • Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
  • Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.

De cliënt gaat ermee akkoord dat er verslag wordt gedaan van persoonlijke gegevens in zijn/haar cliëntendossier en dat deze digitaal of schriftelijk worden verwerkt en opgeslagen binnen het bestand van de behandelaar. Cliënt is altijd gerechtigd verslagen in te zien en daartoe een verzoek te doen.

Inzage, kopie en vernietiging cliëntendossier
U heeft altijd het recht om uw cliëntendossier en persoonsgegeven over uzelf in te kijken en u kunt een kopie aanvragen. Uw dossier wordt na afloop van de hulpverlening bewaard volgen de wettelijk verplichte bewaartermijn van 15 jaar en daarna vernietigd. U bent gerechtigd om het dossier eerder te laten vernietigen. Hiertoe dient een schriftelijk verzoek worden ingediend. Als therapeut ben ik wettelijk verplicht hier aan mee te werken tenzij er wettelijk (juridische) aanwijsbare reden voor is of indien de persoonsgegevens essentieel zijn voor de zorg van een andere cliënt in verband met erfelijke ziektes of vanwege een andere aanwijsbare medische oorzaak.